Our Team

1 Vunnam Ravi

RAVI V, President JL in Economics,GJC(B),Chandragiri. Phone: 9440333736 Email: vunnamravi@gmail.com

2 O NAGASURESH

Oruganti Nagasuresh,Secretary,JL in English,GJC,Piler Phone:9441433850 Email:orugantinagasuresh@gmail,com

3 Amarendra kumar

Amrendra kumar,Joint secretary,GJLA JL in Zoology,GJC,Gurramkonda phone:9441653550

4 P SUJANA

Papani Sujana,Lady secretary,JL in Botany,GJC(G),Chandragiri Phone:9490108622 Email:sujanapapani@gmail.com
Items: 1 - 4 of 4